دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   عباسپور طهرانی فرد

پست الکترونیکی : a-abbaspour@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

علی عباسپور طهرانی فرد

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

^